ДГ "Радост"
Детска градина в село Яхиново

Мисия и визия

МИСИЯ

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в детското заведение осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение.

Стратегията за развитие е система от дейност на обвързващо сътрудничество между педагогическия колектив, родители, деца,социална общност, насочени към изучаване и реализацията на търсенето, желанията и предпочитанията за отглеждане , възпитание , обучение  и социализация на децата от 1-7 годишна възраст.Тъй като това е динамичен процес ,той е отворен за промени и по този начин може да отговаря на новите условия и изисквания.

ВИЗИЯ

В общественото пространство детското заведение се утвърди като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна,възпитателна и образователна работа, като център за творчество и съмишленик и партньор на деца , родители и учители.

ДГ ,,РАДОСТ’’- с.Яхиново да бъде със следната визия :

  • Място , където детето се чувства щастливо , защитено, разбирано и подкрепяно;
  • Предпочитана среда за 1-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие;

Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище , стремят се към      по-     висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.