ДГ "Радост"
Детска градина село Яхиново

Екип

Педагогическият екип,медицинските специалисти и непедагогическият персонал на ДГ“Радост“ са квалифицирани,компетентни,отговорни и информирани.Индивидуалния подход и подкрепата за личностното развитие на всяко дете са приоритет в дейността на ДГ.За професионалната си подготовка екипите използват разнообразни дейности и форми,съобразени със съвременните изисквания,което е гаранция за качествено отглеждане,възпитание и обучение на децата в нашата ДГ.

 

 

Директор:  Димитринка Малинова Палакарска

Образование: висше, магистър

Първа специалност: "Прeдучилищна  педагогика"

Втора специалност: ,,Музика“

Трета специалност: "Образователен мениджмънт“

Втора професионална квалификационна степен

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

   1. Бойка Генчова Скоклева - старши учител

Образование: висше, магистър

Специалност: "Предучилищна педагогика "

Трета професиoнална квалификационнa степен

   2. Весела Бойчева Попова -  старши учител

Образование: висше, бакалавър

 Специалност: "Предучилищна и начална училищна  педагогика"

Трета професиoнална квалификационнa степен

   3. Диана Кирилова Накова - старши учител

Образование: висше, бакалавър

Специалност: "Предучилищна  и начална  училищна педагогика"

Трета професиoнална квалификационнa степен

   4. Лиляна Петрова Райчева – старши учител

Образование: висше, магистър

 Специалност: "Предучилищна и начална училищна  педагогика"

Първа професиoнална квалификационнa степен

   5. Дияна Стойчева Маркова - старши учител

Образование: висше, бакалавър

Специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Трета професиoнална квалификационнa степен

    6. Надя Емилова Шаламанова -  старши учител

Образование: висше, бакалавър

Специалност: "Предучилищна  и начална училищна педагогика "

Трета професиoнална квалификационнa степен

   7. Виолета Кирилова Спасова- Старши учител

Образование: висше, бакалавър

Специалност: "Предучилищна и начална училищна  педагогика"

Трета професиoнална квалификационнa степен

    8. Йорданка Асенова Мечкарска - учител

Образование: висше, магистър

Специалност: "Предучилищна и начална училищна  педагогика"

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

   9. Ани Василева Джамбазова - учител

Образование: висше, магистър

Първа специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Втора специалност: "Интеркултурно образование“"

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

   10. Диляна Костадинова Агонцева - учител

Образование: висше, магистър

Първа специалност: " Предучилищна и начална училищна педагогика"

Втора специалност: "Педагогика"

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

   11. Габриела Красимирова Атанасова - старши учител

Образование: висше, магистър

 Първа специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Втора специалност : Образователен мениджмънт“

Втора професиoнална квалификационнa степен

    12. Радка Боянова Нешева - Старши учител

Образование: висше, магистър

Специалност: "Предучилищна педагогика"

Четвърта професиoнална квалификационнa степен

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Филиал Яхиново

Александра Александрова Бъчварова - ЗАС 

Радка Христова Димитрова - готвач 

Иванка Кирилова Катранджийска - помощник възпитател

Петя Йорданова Тодорова- помощник възпитател

Силвия Василева Апостолова - помощник възпитател

Петранка Спасова Манавска - помощник възпитател

Иванка Йорданова Стоилова- помощник възпитател

Славчо Славев Иванов - огняр 

 

Филиал Червен брег

Евелина Владимирова Маврова – домакинка / пом. възпитател 

Мария Иванова Карабельова - готвач 

Милена Иванова Бачева - помощник възпитател

Иван Александров Спасов - общ работник

 

Филиал Крайници

Гергана Иванова Цегриловска – домакинка / пом.възпитател 

Стефка Гергинова Дорянова - готвач

Райна Йорданова Крекманова – помощник възпитател

Емил Асенов Дорянов - общ работник