ДГ "Радост"
Детска градина в село Яхиново

Екип

Педагогическият екип,медицинските специалисти и непедагогическият персонал на ДГ“Радост“ са квалифицирани,компетентни,отговорни и информирани.Индивидуалния подход и подкрепата за личностното развитие на всяко дете са приоритет в дейността на ДГ.За професионалната си подготовка екипите използват разнообразни дейности и форми,съобразени със съвременните изисквания,което е гаранция за качествено отглеждане,възпитание и обучение на децата в нашата ДГ.